Kalendarz myśliwski

  1. Przez cały rok wolno polować na:
    • – borsuki, tchórze, kuny, lisy, jenoty i norkę amerykańską na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
    • – piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.
  2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
  3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
  4. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w pkt. 2-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
  5. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.

 

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.03.2005 r.