Statut

Rozdział VII
Koła łowieckie
Oddział 1. Postanowienia ogólne

 • 27
 • Koło łowieckie, zwane dalej „kołem”, jest zrzeszeniem osób fizycznych mających uprawnienia do wykonywania polowania i będących jednocześnie członkami Zrzeszenia.
 • Koło, jako członek Zrzeszenia, jest jego podstawowym ogniwem organizacyjnym w realizacji celów i zadań łowiectwa.
 • 28

Nazwę koła, jego siedzibę i adres określa koło.

 • 29
 • Koło posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
 • Osobowość prawną koło nabywa i traci z dniem nabycia i utraty członkostwa w Zrzeszeniu.
 • 30
 • Koła, jako członkowie Zrzeszenia, podlegają wpisowi do rejestrów kół prowadzonych przez właściwe zarządy okręgowe.
 • Rejestr kół obejmuje:
  1) liczbę porządkową;
  2) nazwę koła;
  3) siedzibę i adres koła;
  4) datę uchwały właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;
  5) osoby uprawnione do reprezentacji oraz sposób reprezentowania koła;
  6) datę i podstawę skreślenia koła z rejestru;
  7) uwagi.
 • Dla każdej pozycji rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, w których gromadzi się:
  1) dokument o utworzeniu koła – uchwałę członków założycieli;
  2) uchwałę, o której mowa w ust. 2 pkt 4;
  3) deklarację członków założycieli;
  4) skład zarządu koła;
  5) ewidencję członków koła;
  6) listę członków koła.
 • Wszelkie zmiany dotyczące danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 3 pkt 4, podlegają wpisowi do rejestru.
 • O zmianach podlegających wpisowi do rejestru zarząd koła powiadamia właściwy zarząd okręgowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich dokonania.
 • 31

Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła.

 • 32
 • Koło może być zawiązane, przez co najmniej 10 osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia.
 • Założyciele koła kierują do właściwego zarządu okręgowego wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia. Do wniosku należy dołączyć:
  1) deklarację członkowską podpisaną przez członków założycieli;
  2) uchwałę członków założycieli o założeniu koła;
  3) uchwały o powołaniu organów koła;
  4) listę członków założycieli zawierającą następujące dane każdego z członków:
  a) adres zamieszkania,
  b) numer pesel,
  c) datę przystąpienia do Zrzeszenia,
  d) numer legitymacji członkowskiej Zrzeszenia i nazwy zarządów okręgowych, które wydały tę legitymację;
  5) zapewnienie zarządu okręgowego, właściwego z uwagi na położenie obwodu łowieckiego, o gotowości wystąpienia z wnioskiem o jego wydzierżawienie.
 • Założyciele koła, którzy podpisali i złożyli deklarację członkowską, stają się członkami koła z chwilą przyjęcia go do Zrzeszenia.
 • 33

Koło ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru według ustalonego przez siebie wzoru.

Oddział 2. Zadania koła i sposób ich realizacji

 • 34

Do zadań koła należy:

 • prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami ustawy, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu o zatwierdzone roczne plany łowieckie, a także zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
 • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny;
 • zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;
 • organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów do Zrzeszenia z zakresu łowiectwa;
 • czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów do Zrzeszenia ustawy oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeńskości;
 • utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska;
 • współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego;
 • realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych ustawą oraz wykonywanie czynności zleconych przez organy Zrzeszenia;
 • prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej w celu realizacji statutowych zadań koła.
 • 35

Zadania wymienione w §34 koło realizuje przez:

 • dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich gospodarki łowieckiej;
 • organizowanie polowań;
 • tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;
 • działania członków, kandydatów do Zrzeszenia oraz zatrudnionych bądź powołanych przez nie strażników łowieckich, prowadzone w celu zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 • organizowanie szkoleń członków i kandydatów do Zrzeszenia podnoszących ich wiedzę z zakresu przepisów dotyczących łowiectwa;
 • organizowanie udziału członków i kandydatów do Zrzeszenia w zawodach i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i propagandowych oraz czytelnictwo prasy łowieckiej;
 • aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;
 • udzielanie pomocy członkom koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej;
 • współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych obwodów oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego;
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie:
  a) planowania zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących w skład dzierżawionych obwodów łowieckich,
  b) wykonywania ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia;
 • prowadzenie działalności gospodarczej, jako podmiot gospodarczy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VIII
Członkowie koła, ich prawa i obowiązki. Nabycie członkostwa w kole

 • 36
 • Członkiem koła może być osoba, która:
  1) uzyskała członkostwo Zrzeszenia;
  2) złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiściła wpisowe.
 • Prawa i obowiązki członków koła są równe. Ograniczenie praw członków koła i nałożenie na nich obowiązków może wynikać jedynie z postanowień Statutu.
 • 37
 • Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa w zarządzie koła deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
 • Poza wyjątkiem wynikającym z ust. 4, przyjęcia członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd koła po wysłuchaniu zainteresowanego.
 • Przyjęcie członka do koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez 2 członków zarządu koła z podaniem daty przyjęcia.
 • Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 • 38

W terminie 14 dni od dnia przyjęcia zarząd koła jest obowiązany powiadomić o przyjęciu członka Zrzeszenia do koła właściwy zarząd okręgowy, przesyłając mu stosowną uchwałę.

 • 39
 • Członek Zrzeszenia może należeć do wielu kół, z których jedno jest jego kołem macierzystym.
 • O rodzaju koła decyduje zainteresowany członek i zarząd koła.
 • Członek może być członkiem zarządu koła lub komisji rewizyjnej lub delegatem koła na okręgowe zjazdy delegatów wyłącznie w kole macierzystym.
 • 40

Członek koła ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do organów koła;
 • oceniać działalność koła, współdecydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski do organów koła;
 • korzystać z opieki i pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich;
 • składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych Statutem;
 • polować indywidualnie i zbiorowo na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami walnych zgromadzeń;
 • korzystać z majątku koła na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia
 • 41

Członek koła jest obowiązany:

 • przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła, a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
 • współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia;
 • sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła i Zrzeszenia;
 • ochraniać mienie koła i Zrzeszenia;
 • terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez walne zgromadzenie;
 • brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 • podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;
 • składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie organów Zrzeszenia oraz koła;
 • osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy.

Rozdział IX
Utrata członkostwa w kole

 • 42

Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia z listy członków lub wykluczenia z koła.

 • 43
 • Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  1) dobrowolnego wystąpienia z koła;
  2) utraty członkostwa w Zrzeszeniu.
 • Zarząd koła może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich bądź opłat w określonym terminie.
 • 44
 • Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
  nieprzestrzegania prawa łowieckiego, Statutu bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
  b. gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej.
 • Wykluczenia dokonuje walne zgromadzenie.
 • O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła oraz jej uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni na piśmie, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się za potwierdzeniem odbioru.
 • W przypadku wykluczenia członka z koła na podstawie ust. 1 pkt 1 zarząd koła może zawiesić go w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania.
 • 45

Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie § 44 ust. 4 nie wstrzymuje jej wykonania.

 • 46

Członek skreślony lub wykluczony z koła jest obowiązany wpłacić zaległe składki członkowskie i wszystkie inne opłaty na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia utraty członkostwa.

 • 47

O utracie członkostwa w kole zarząd koła jest obowiązany powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały o utracie członkostwa.

 • 48

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego w sprawach związanych z utratą członkostwa w kole, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.

 • 49
 • Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić po upływie 3 lat od dnia wykluczenia z koła.
 • Od uchwały o odmowie ponownego przyjęcia zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 • 50

Warunkiem rozpoznania wniosku o ponowne przyjęcie do koła jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §46.

Rozdział X
Organy koła

 • 51

Organami koła są:

 • walne zgromadzenie – jako najwyższa władza koła;
 • zarząd koła – jako jego organ zarządzający;
 • komisja rewizyjna – jako organ kontrolny walnego zgromadzenia.

Oddział 1. Walne zgromadzenie

 • 52
 • Walne zgromadzenie tworzą członkowie koła.
 • Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście.
 • W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organów Zrzeszenia.
 • W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez zarząd koła.
 • 53

Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:

 • określenie nazwy, siedziby i adresu koła;
 • powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków, określanie liczby członków zarządu koła, a także sprawowanych przez nich funkcji oraz sposobu wyboru;
 • powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych członków;
 • wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, o których mowa w § 120 ust. 1;
 • wykluczanie członków z koła;
 • uchwalanie planu działalności i budżetu koła;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej koła, wykonania budżetu oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu koła;
 • uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania;
 • zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła;
 • ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań, jakie zarząd koła ma prawo zaciągnąć w imieniu koła;
 • zatwierdzanie wniosków zgłaszanych przez zarząd koła lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w Statutowej działalności;
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;
 • powoływanie komisji problemowych;
 • uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia;
 • ustanawianie sztandaru koła oraz wzoru oznaki;
 • nadawanie członkostwa honorowego koła;
 • podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 120 ust. 6 pkt 2 i § 129 ust. 4 pkt 4;
 • uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz zleconych przez właściwe organy Zrzeszenia.
 • 54

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 • 55

Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem między innymi – rozpatrzenia spraw określonych w § 53 pkt 6 i 7.

 • 56
 • Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd koła w każdym czasie.
 • Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenia także na wniosek:
  1) komisji rewizyjnej koła;
  2) właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia;
  3) 1/3 ogólnej liczby członków koła.
 • Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
 • Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Walne zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 • Niezwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym w ust. 4 upoważnia właściwy zarząd okręgowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
 • 57
 • Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka, koła co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia z podaniem:
  1) daty, godziny i miejsca mającego się odbyć walnego zgromadzenia;
  2) porządku obrad.
 • Podmioty określone w § 56 ust. 2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku zarządowi, koła co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 • O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 • 58

Skierowanie wniosku o umieszczenie w porządku obrad, jak i umieszczenie w porządku obrad spraw związanych z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji oraz z wykluczeniem członka z koła, wymaga uzasadnienia.

 • 59
 • Walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 • Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez zachowania wymogów ust. 1:
  1) o ile obecni są wszyscy członkowie koła i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu odnośnie trybu zwołania walnego zgromadzenia, jak i porządku obrad lub;
  2) uchwała dotyczyć ma bezpośrednio członka koła, a on sam wyraził zgodę na rozpatrzenie sprawy.
 • W przypadku, gdy walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym w Statucie i nie zastosowano trybu określonego w ust. 2, należy zwołać je ponownie z zachowaniem wymogów § 57 i 58.
 • 60
 • Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
 • Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.
 • Członkowie koła mogą przeglądać protokoły.
 • 61
 • Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła.
 • Koło jest obowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Oddział 2. Zarząd koła

 • 62
 • Zarząd koła składa się z od 4 do 7 członków wybranych spośród członków koła.
 • W skład zarządu koła wchodzą: prezes, łowczy, sekretarz, skarbnik.
 • Walne zgromadzenie może dokonać wyboru większej liczby członków zarządu koła, niż wynikająca z ust. 2, powierzając im pełnienie określonych funkcji.
 • Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu koła w jeden z następujących sposobów:
  1) przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji;
  2) przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie się zarządu koła powinno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru;
  3) przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek, pozostałych członków.
 • W przypadku określonym w ust. 4 pkt 2, oraz dokonania zmian pełnionych funkcji w ramach zarządu koła w trakcie jego kadencji, zarząd koła o zmianach powiadamia niezwłocznie członków koła.
 • Członek zarządu koła który nie uzyskał absolutorium, może być odwołany przez walne zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
 • W przypadku przewidzianym w ust. 6, a także w przypadku stwierdzenia przez walne zgromadzenie zaprzestania pełnienia funkcji przez członka zarządu, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu koła z ominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
 • W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków, zarząd koła powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu koła lub też innemu członkowi koła do czasu najbliższego walnego zgromadzenia. Osoba niebędąca członkiem zarządu koła, w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym.
 • 63
 • Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 • Posiedzenie zarządu koła zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony wcześniej przez zarząd koła inny członek zarządu koła.
 • W przypadku niezwołania przez prezesa posiedzenia zarządu koła w terminie określonym w ust. 1 posiedzenie zarządu koła może zwołać upoważniony wcześniej członek zarządu koła.
 • Zarząd może podejmować uchwały wyłącznie w obecności prezesa lub upoważnionego wcześniej członka zarządu koła.
 • Z posiedzeń zarządu koła sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu koła.
 • 64

Do kompetencji zarządu koła należą wszystkie sprawy koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, a w szczególności:

 • bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;
 • realizacja budżetu;
 • opracowanie projektów planów działalności koła;
 • wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;
 • wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;
 • zawieranie umów z uwzględnieniem § 53 pkt 12;
 • przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń;
 • organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;
 • powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;
 • zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich, i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;
 • nakładanie na członków kar porządkowych.
 • 65
 • Zarząd koła we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji między swych członków, z tym że:
  1) prezes zarządu koła kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu koła oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
  2) łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny;
  3) sekretarz sporządza protokoły zebrań zarządu koła, prowadzi zbiór protokołów walnych zgromadzeń i zarządu koła, rejestr uchwał walnych zgromadzeń i zarządu koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną koła;
  4) skarbnik, osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi rachunkowość koła, ściąga przypadające na rzecz koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo-księgową.
 • Zarząd koła informuje członków koła o szczegółowym podziale kompetencji pomiędzy członków zarządu koła.
 • 66
 • Oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu koła lub jeden członek zarządu koła i osoba przez zarząd koła do tego upoważniona. W imieniu koła zarząd koła składa oświadczenia na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą koła.
 • Zarząd koła może udzielić jednemu z członków zarządu koła lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością koła.
 • 67

Zarząd koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami organów Zrzeszenia i koła, a na żądanie członka okazać je do wglądu.

Oddział 3. Komisja rewizyjna

 • 68
 • Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.
 • Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
 • Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.
 • W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
 • O zmianach na stanowiskach w komisji rewizyjnej, jej przewodniczący powiadamia niezwłocznie zarząd koła i członków koła.
 • Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.
 • 69
 • Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności zarządu koła, w tym dokumentacji finansowo–księgowej, co najmniej raz w roku.
 • Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 • W przypadku, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej w terminie i w sprawach określonych w ust. 1, posiedzenia zwołuje co najmniej 2 członków komisji rewizyjnej.
 • Z posiedzeń komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.
 • 70

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 • przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;
 • dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;
 • sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
 • składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu koła;
 • składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła;
 • współpraca z okręgową komisją rewizyjną.
 • 71

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa przez zarząd koła lub poszczególnych jego członków, komisja rewizyjna jest obowiązana powiadomić o tym właściwy zarząd okręgowy.

Oddział 4. Przepisy wspólne dla zarządu koła i komisji rewizyjnej

 • 72
 • Nie można być jednocześnie członkiem zarządu koła i komisji rewizyjnej.
 • W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami zarządu koła w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz być podwładnym w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej.